„Między górami a wodami” edycja IV pt. „Architektura Krynicy i okolicy”

I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem cyklicznego konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Gminy Krynicy-Zdroju a w szczególności uzdrowiska poprzez ukazanie, w sposób ciekawy i oryginalny jej , bogactwa naturalnego, atrakcji turystycznych, zabytków, interesujących miejsc itp.
 2. Organizatorem cyklicznego konkursu „ Między górami a wodami” edycja IV pt.„Architektura Krynicy i okolicy” jest Krynickie Towarzystwo Fotograficzne przy współfinansowaniu przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju.
 3. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej www.fotokrynica.pl gdzie będą publikowane również komunikaty i informacje dotyczące konkursu.

II. Zasady konkursu.

Obszar jaki zajmuje Gmina Krynica-Zdrój przez stulecia był zasiedlany prócz ludności rdzennej również przez osadników docierających na te tereny łukiem karpackim. Osadnicy z różnych stron Europy wzbogacili dziedzictwo kulturowe i historyczne tego regionu o swoje religie, obrzędy, zwyczaje, stroje, elementy architektury.

Organizatorzy IV edycji konkursu oczekują fotografii wykonanych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju ściśle związanych z tytułem edycji konkursu. Fotografie dotyczące architektury mogą być wykonane w różnych warunkach oświetlenia, w czasie ciekawych zjawisk atmosferycznych czy w różnych porach roku jednak nie mogą być starsze niż 5 lat od daty ogłoszenia tematu konkursu.

Konkurs jest adresowany do amatorów i zawodowców w dziedzinie fotografii, niezależnie od wieku.

III. Warunki zgłaszania prac.

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy.

 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii w wersji elektronicznej zapisanej w formacie JPG, w formacie: dłuższy bok 2500 pix, rozdzielczość min. 300 dpi, maksymalnie 3 MB.

 3. Uczestnik może przesłać zdjęcia w serii jednak łączna ilość przesłanych przez jednego uczestnika zdjęć nie może przekraczać 5. Należy zaznaczyć kolejność oglądania zdjęć jak również jedno zdjęcie będące reprezentantem serii literami A, B, C… zdjęcie reprezentujące serię np. BB. jedno zdjęcie w przypadku uzyskania nagrody będzie prezentowane na wystawie, a cała seria będzie prezentowana na stronie internetowej.
 4. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko i imię autora – tytuł (tytuł serii) miejsce wykonania zdjęcia – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. nowakjan_deptak _krynica-1). Opis przesłanego pliku musi być zgodny z nazwą zdjęcia.

 5. Fotomontaż i rażąca ingerencja w obraz zmieniająca jego naturalność czy usuwanie stałych elementów są niedopuszczalne. Niedopuszczone jest przesyłanie na konkurs zdjęć wygenerowanych lub przetworzonych przez sztuczną inteligencję (AI). W razie wątpliwości jury może zażądać oryginalnego pliku RAW lub JPG.

 6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 7. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji autora zdjęć nie spełniających warunków regulaminowych. Wszelkie zgłoszenia, które nie będą zgodne z Regulaminem na dowolnym etapie konkursu mogą zostać zdyskwalifikowane i nie zostaną dokonane żadne zwroty fotografii.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych dla potrzeb konkursu oraz promocji Gminy Krynicy-Zdroju.

 9. Do fotografii należy dołączyć :

 1. podpisaną i zeskanowaną (100 dpi) kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), jest ona dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.

 2. uczestnicy niepełnoletni są zobowiązani do przesłania dodatkowo zgody na udział rodziców/opiekunów ( pkt. VIII załącznika nr 1),

 3. oryginał karty zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora konkursu nie później niż do dnia odbioru nagród określonych przez jury.

 1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

 1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019.0.1231 ze zm.), w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawianiu oraz udostępnianiu na stronach internetowych Organizatora lub Gminy Krynicy-Zdroju. Jednocześnie nie przenosi praw majątkowych przesłanych na konkurs fotografii,

 2. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i innych – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

IV. Kalendarium i miejsce składania prac.

 1. Fotografie należy nadesłać na adres: e-mail : ktfdysk@gmail.com do dnia

05 listopada 2024r.

 1. Prace oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród, oraz zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej. Planowane posiedzenie jury odbędzie się do 25 listopada 2024r.

 2. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

 1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 1. I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł

 2. II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 400,00 zł

 3. III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 300,00 zł

 4. trzy wyróżnienia – nagrody pieniężne po 100,00 zł

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w wysokości jak i rodzaju nagród np. przyznania dodatkowych nagród, przyznania nagród równorzędnych albo nie przyznania jednej z nich.
 2. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia
  30  listopada 2024 r. a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane
  w internecie na stronie https://www.fotokrynica.pl/
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.
 4. Uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy odbędzie się w dniu
  14  grudnia 2024 r. (sobota) o godzinie 12 00 w Galerii Siedlisko w Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju ul. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój lub w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju.
 5. W przypadku zmiany terminów związanych z przyczyn niezależnych od organizatorów uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia na konkurs