popularyzacja fotografii

zawodowi fotograficy oraz p

Konkursy tematyczne w 2022 r. dla członków KTF

Zakończone

Konkurs Fotograficzny „Między górami a wodami” edycja I
pt. „Pejzaż Krynicy i okolicy”

Organizowany przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne
od 43 lat działające na rzecz kultury 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem cyklicznego konkursu jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Gminy Krynicy-Zdroju a w szczególności uzdrowiska poprzez ukazanie, w sposób ciekawy i oryginalny jej piękna, bogactwa naturalnego, atrakcji turystycznych, interesujących miejsc itp.

 2. Organizatorem cyklicznego konkursu „ Między górami a wodami” edycja I
  pt.” Pejzaż Krynicy i okolicy” jest Krynickie Towarzystwo Fotograficzne przy współfinansowaniu przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju.

 3. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej www.fotokrynica.pl gdzie będą publikowane również komunikaty i informacje dotyczące konkursu. 

II. Zasady konkursu.

 1. Obszar jaki zajmuje Gmina Krynica-Zdrój przez stulecia był zasiedlany prócz ludności rdzennej również przez osadników docierających na te tereny łukiem karpackim. Osadnicy z różnych stron Europy wzbogacili dziedzictwo kulturowe i historyczne tego regionu o swoje religie, obrzędy, zwyczaje, stroje, elementy architektury.

  Organizatorzy I edycji konkursu oczekują fotografii wykonanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój  ściśle związanych z tytułem edycji konkursu. Fotografie obiektów czy pejzaży mogą być wykonane w różnych warunkach oświetlenia, w czasie ciekawych zjawisk atmosferycznych czy w różnych porach roku jednak nie mogą być starsze niż 5 lat od daty ogłoszenia tematu konkursu.

  Konkurs jest adresowany do amatorów i zawodowców w dziedzinie fotografii, niezależnie od wieku. 

III. Warunki zgłaszania prac.

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy.

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii w wersji elektronicznej zapisanej w formacie JPG, w formacie: dłuższy bok 2500 pix, rozdzielczość min. 300 dpi, maksymalnie 3 MB.

3. Uczestnik może przesłać zdjęcia w serii jednak łączna ilość przesłanych przez jednego uczestnika zdjęć nie może przekraczać 5. Należy zaznaczyć kolejność oglądania zdjęć jak również jedno zdjęcie będące reprezentantem serii. To jedno zdjęcie w przypadku uzyskania nagrody będzie prezentowane na wystawie, a cała seria będzie prezentowana na stronie internetowej.

4. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko i imię autora – tytuł (tytuł serii) miejsce wykonania zdjęcia – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. nowakjan-deptak – krynica-1).

5. Fotomontaż i rażąca ingerencja w obraz zmieniająca jego naturalność, usuwanie stałych elementów jest niedopuszczalna. W razie wątpliwości jury może zażądać oryginalnego pliku RAW lub JPG.

6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

7. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji autora zdjęć nie spełniających warunków regulaminowych. Wszelkie zgłoszenia, które nie będą zgodne z Regulaminem na dowolnym etapie konkursu mogą zostać zdyskwalifikowane i nie zostaną dokonane żadne zwroty fotografii.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych dla potrzeb konkursu oraz promocji Gminy Krynicy-Zdroju.

9. Do fotografii należy dołączyć :

 • podpisaną i zeskanowaną (100 dpi) Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), jest ona dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
 • uczestnicy niepełnoletni są zobowiązani do przesłania dodatkowo zgody na udział rodziców/opiekunów ( pkt. VIII załącznika nr 1),
 • oryginał karty zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora konkursu nie później niż do dnia odbioru nagród określonych przez jury.

10. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019.0.1231 ze zm.), w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawianiu oraz udostępnianiu na stronach internetowych Organizatora lub Gminy Krynicy-Zdroju. Jednocześnie nie przenosi praw majątkowych przesłanych na konkurs fotografii,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i innych – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

IV. Kalendarium i miejsce składania prac.

 1. Fotografie należy nadesłać na adres: ktfdysk@gmail.com do dnia
  15 listopada 2021r.

 2. Prace oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje
  o przyznaniu nagród, oraz zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej. Planowane posiedzenie jury odbędzie się do 25 listopada 2021r.

 3. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

 1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 1. I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 400,00 zł

 2. II nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 300,00 zł

 3. III nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 200,00 zł

 4. trzy wyróżnienia – nagrody pieniężne po 100,00 zł

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w wysokości jak i rodzaju nagród np. przyznania dodatkowych nagród, przyznania nagród równorzędnych albo nie przyznania jednej z nich.

 2. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia
  30 listopada 2021r. a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane
  w internecie na stronie https://www.fotokrynica.pl/

 3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.

 4. Uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 11 grudnia 2021r (sobota) o godzinie 12 00 w Galerii Siedlisko w Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju ul. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój.

Kontakt z organizatorem konkursu: jolantaszyszka@wp.pl
Organizator : Krynickie Towarzystwo Fotograficzne

Pliki do pobrania

PDF

Regulamin konkursu

PDF

Karta zgłoszeniowa na konkurs